Follow Us @soratemplates

vineri, 7 septembrie 2012

Cărţi noi (8)

Da, e inevitabil să treacă o săptămână fără să am o nouă carte, fie ea în format fizic sau electronic. Iată ce am mai strâns de la ultimul articol.

1. În bibliotecă:

Pe cuvânt de spioană (Fetele Gallagher, vol.2) de Ally Carter

După ce a trebuit să renunţe la primul ei prieten, Josh, tot ce-şi doreşte acum Cammie este un semestru liniştit. Dar asta e mai uşor de spus decât de făcut când eşti elevă la cea mai bună şcoală din lume… pentru spioane: Colegiul Gallagher pentru Tinere Excepţionale.

După ce este învinuită pentru o breşă în securitate care pune în primejdie statutul ultra-secret al şcolii, Cammie şi prietenele ei află că şcoala lor urmează să găzduiască o serie de musafiri misterioşi — nume de cod: Blackthorne. Şi, în curând, fetele se strecoară prin pereţi şi coridoare secrete, montează microfoane şi dispozitive de urmărire şi iau amprente pentru a afla adevărul despre Black -thorne şi pentru a o disculpa pe Cammie. Şi chiar dacă au încredere în talentele lor de spioane, de data asta ţintele sunt mai dificile (şi mai sexy!), iar miza pentru inima lui Cammie — şi iubita ei şcoală — mai mare ca niciodată.

Cumpără de pe: Leda Books sau cu revista Bravo Girl.

2. Pe Kindle (o parte din acestea încă mai sunt gratuite, aşa că grăbiţi-vă dacă vă tentează vreuna):

The Sword of Kings - Matthew Iden (short story)


“My sword is dying.”
King Andreas was confident, bold, courageous…until his sword–the living symbol of his power–began to crumble in his hands.With his brother Jon by his side, Andreas has little time to find out why the sword, passed down through a hundred generations, is failing now.The answer he finds may save his kingdom, but at a terrible price.

"Sabia mea e pe moarte."
Regele Andreas era încrezător, îndrăzneţ şi curajos... până când sabia sa - simbolul viu al puterii lui - începe să-i tremure în mâini. Cu fratele său, Jon, de partea lui, Andreas are puţin timp să descopere de ce sabia, care a fost moştenită de o sută de generaţii, dă greş acum. Răspunsul pe care îl găseşte ar putea salva regatul, dar la un preţ teribil.

Cumpăr-o pe Amazon.

Dreams of Gray - Maurice Lawless

Dreama Cargill is in trouble. She woke up naked, cold, and sporting a back mural. Where did it come from? Tattoos aren’t her usual scene. Then again, neither is blood and a strange attraction to the woods at night.

Something is changing her, and not for the better. Can she unravel the mystery before the moon calls her to kill?

Dreama Cargill are probleme. S-a trezit, dezbrăcată, înfrigurată, cu o pictură murală neagră expusă. De unde a venit? Nu e obişnuită cu tatuajele. Dar nici cu sângele şi cu o stranie atracţie faţă de noaptea în pădure.

Ceva o schimbă, şi nu în bine. Poate descoperi misterul înainte ca luna să o cheme să ucidă?

Cumpăr-o pe Amazon.

Heart's Reflection: A Paranormal Anthology - P.R. Mason

An anthology of paranormal stories including:
1. The Banshee and the Linebacker: Two brothers on course for tragedy. A girl tormented by visions of their deaths. Changing their fate could mean sacrificing her heart.
2. The Love Charm: What's a little voodoo between friends?
3. Slightly Impaired: Why can't she remember who she is?
4. Potionate Love: Math geek, Tina has found a way to get the popular jock to fall in love with her...A love potion. It'll work unless her best friend, Nathan, gets in the way.
5. Fated Hearts: A girl, afraid to take chances, now about to risk her life. A mysteriously compelling guy who just may be her fate. Who is he? What is he? Could loving him be her end?
O Antologie de poveşti paranormale, printre care şi:

1. Zâna prevestitoare de moarte şi Linebacker-ul: Doi fraţi în curs de tragedie. O fată chinuită de viziunile morţilor lor. Schimbarea destinului lor ar însemna să-şi sacrifice inima.

2. Farmec de dragoste: Ce e puţin voodoo între prieteni?

3. Puţin defect: De ce nu-şi aminteşte cine e?

4. Poţiunea dragostei: Tocilara matematiciană, Tina, a găsit o cale să pună mâna pe atletul popular... o poţiune a dragostei. Va merge dcă nu se bagă Nathan, prietenul ei cel mai bun, în calea ei.

5. Inimi predestinate: O fată, temându-se să-şi încerce norocul, e pe cale să-şi rişte viaţa. Un tip misterios, irezistibil, ar putea fi destinul ei. Cine e el? Ce e el? Dacă l-ar iubi, ar putea fi sfârşitul pentru ea?

Cumpăr-o pe Amazon.

Blood and Snow 2: Revenant in Training - RaShelle Workman

"Lips red as rubies, hair dark as night. Drink your true love's blood, become the Vampire, Snow White."
Snow has been transformed into a revenant - not quite human and not quite vampire. She must discover how to live with the changes, hopefully without killing anyone.
This is a novelette.

"Buzele roşii ca rubinul, părul negru ca noaptea. Bea sângele dragostei tale adevărate, devino Vampir, Albă-ca-Zăpada."
Zăpada a fost transformată în revenant, nici om, nici vampir. Ea trebuie să descopere cum să facă faţă acestor schimbări, preferabil fără să ucidă pe nimeni.
Aceasta e o nuvelă.

Cumpăr-o pe Amazon.

Assassin - Matthew Iden (short story)

For almost twenty years, war has raged between the mountain kingdom of Thrace and the sea-faring land of Andal, exhausting both nations. Prince Lowan, the educated and debonair second son of the King of Thrace, has arrived to make peace with his father’s enemies. But the price Andal requires for peace is high–too high–and Lowan knows there are many ways to influence a nation at war.

De aproape douăzeci de ani, războiul a făcut ravagii în regatul muntos Thrace şi pe tărâmul călătorilor pe mare Andal, extenuând cele două naţiuni. Prinţul Lowan, cel de-al doilea fiu al regelui din Thrace, educat şi voios, a sosit să facă pace cu duşmanii tatălui său. Dar preţul pe care Andal îl cere pentru pace e mare - prea mare - şi Lowan ştie că sunt multe feluri de a infuenţa o naţiune aflată în război.

Cumpăr-o pe Amazon.

The Kure - Jaye Frances

John Tyler, a young man in his early twenties, awakens to find a ghastly affliction taking over his body. When the village doctor offers the conventional, and potentially disfiguring, treatment as the only cure, John tenaciously convinces the doctor to reveal an alternative remedy—a forbidden ritual contained within an ancient manuscript called the Kure.
Although initially rejecting the vile and sinister rite, John realizes, too late, that the ritual is more than a faded promise scrawled on a page of crumbling paper. And as cure quickly becomes curse, the demonic text unleashes a dark power that drives him to consider the unthinkable—a depraved and wicked act requiring the corruption of an innocent soul.
Ultimately, John must choose between his desperate need to arrest the plague that is destroying his body, and the virtue of the woman he loves, knowing the wrong decision could cost him his life.

John Tyler, un tânăr de douăzeci de ani, se trezeşte cu o durere înfiorătoare. Când doctorul orăşelului îi oferă tratamentul convenţional, care ar putea să-l desfigureze, ca unic remediu, John îl convinge pe doctor să dezvăluite un tratament alternativ - un ritual interzis dintr-un manuscris antic numit Kure.
Deşi iniţial refuză ritualul dezgustător şi sinistru, John îşi dă seama, prea târziu, că ritualul e mai mult decât o promisiune ştearsă măzgălită pe o foaie de hârtie. Şi pe măsură ce leacul devine rapid blestem, textul demonic eliberează o putere întunecată care îl face să ia înconsiderare ceva de neînchipuit - un act vicios şi crud ce necesită coruperea unui suflet inocent.
În cele din urmă, John trebuie să aleagă între nevoia disperată de a opri ceea ce-i distruge corpul şi puritatea femeii pe care o iubeşte, ştiind că decizia greşită îl poate costa viaţa.

Cumpăr-o pe Amazon.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu